Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.lukta.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-04

 

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

1. Niektóre załączniki dodawane w formie skanu

2. Zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego

 

Oświadczenie sporządzono dnia 25.09.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

IINFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Szyłejko, adres poczty elektronicznej : bibliotekalukta@poczta.onet.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 64 75 080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie znajduje się na I piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, przy ul. Kościelnej 2 B, 14-105 Łukta. Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Z poziomu parteru na I piętro prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest platforma dla wózków. Na każdej kondygnacji budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Biuletyn Informacji Publicznej