STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie

                                                            I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach / Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm ./.

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.

4. Niniejszego statutu.

                                                                         

§ 2.

1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Łukta.

2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze gminnym, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

3. Pełna nazwa biblioteki brzmi: Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie.

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą  Biblioteki jest miejscowość Łukta, ul. Kościelna 2B, a terenem działania obszar Gminy Łukta.

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Łukta, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka w Olsztynie.

3. Biblioteka używa nagłówkowej pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby. Dla oznaczenia księgozbioru używana jest pieczęć okrągła, zawierającą nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 4.

Podstawowym celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Łukta.

§ 5.

Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4. popularyzacja książki i czytelnictwa,

5. współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6. współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych,

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 6.

Biblioteka może podejmować inne działania, określone w odrębnych przepisach, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7.

1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową.

Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łukta.

3. Wójt Gminy Łukta w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Biblioteki, może powierzyć pracownikowi biblioteki pełnienie obowiązków Kierownika na czas nieobecności Kierownika spowodowanej długotrwałą lub inna przyczyną usprawiedliwiającą jego nieobecność w pracy.

§ 8.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 9.

1. Kierownik i pracownicy zatrudniani są na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określane w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określane jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 10.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 11.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

IV. Majątek i finanse

§ 12.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z :

   1. rocznej dotacji gminy,

   2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

   3. wpływów z innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13.

1. Biblioteka może pobierać opłaty:

1. za usługi informacyjne, w tym wykonywanie za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych, reprograficzne oraz za wypożyczenia międzybiblioteczne,

2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych i elektronicznych,

3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

4. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

5. wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 nie może przekraczać kosztów usługi.

§ 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Łukta.

2. Biblioteka składa Radzie Gminy roczne sprawozdania finansowe.

W okresie 3m-cy od zakończenia roku obrachunkowego Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie roczne.

§ 15.

1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

V. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy w Łukcie na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 431

Utworzono dnia: 10.11.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.09.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut